Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE   Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitektur / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitektur / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”     Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE  Përgjegjës Sektori të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE  Përgjegjës Sektori të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve   Në zbatim të nenit , 26/4  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë ” Niveli  minimal diplomës “Master professional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Bachelor ”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të …

Read More »

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës “Master shkencor” Drejtor në në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës “Master shkencor” Drejtor në në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave   Në zbatim të nenit  26/1 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, …

Read More »

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË  DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE                                                                                                                                                                                                                                                             BASHKIA  BERAT

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE   Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të …

Read More »