Home / Njoftime (page 30)

Njoftime

Njoftim-Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, shpall  vendin e lire te punes për  levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e ulët  drejtuese në pozicionin: 1.Përgjegjës …

Read More »

Njoftim-Vend i lirë pune

1.Përgjegjës  Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve, Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve. Shpallja ,Pergjegjes per Menaxhimin e Mbetjeve ​

Read More »

Njoftim-Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve​

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar  Njoftim Për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: 1.Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në …

Read More »

Njoftim Fituesi Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Lloji i diplomës “ Shkenca   Inxhinierisë Mjedisore /Fizike …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 26.05.2021

Ju njoftojme se ditën e Mërkur më datë 26.05.2021 ,ora 12:30 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:   Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e dhënies me qira në favor të …

Read More »

Njoftim-Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve​, 

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 22 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ​ po ju dërgon  për të publikuar listen  e kandidatëve të kualifikuar  për proceduren e pranimit në sherbimin civil për pozicionin: Specialist i Politikave për Menaxhimin e …

Read More »

Njoftim- Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​  për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: 1.Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë …

Read More »

Vendim-Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme

VENDIM Nr. 43, datë 27.1.2021   Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i objektit “rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës ‘Muzak Topia’, segmenti nga rrethrrotullimi tek ish-rezervat e shtetit deri te kisha e Shën Ilias, Berat” Vendim Shpronësimi

Read More »

Njoftim

Për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune …

Read More »