Home / Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe rikonstruksione

Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe rikonstruksione

Tab 15.6 Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe rikonstruksione

Treguesi Vti 2021
Mirembajtje ne parqe e lulishte  2261283
Rikonstruksione ne institucione  0
Rikonstruksione ne institucione nga Donatoret  0
Rikonstruksione ne lulishtet e qytetit  0
Lulishte te reja  0
Gjelberim rrugor  
Mbjellje lule dekorative ne lulishte nga Donatoret  0
Nga Donatoret ne lulishtet e qytetit  0
Mbjellje shkurre dekorative nga Donatoret  1000000
Nga Donatoret ne gjelberimin rrugor  0
Rikonstruksione ne blloqe banimi 0
Nga Donatoret ne ne blloqe banimi 0
Shpenzime ne pjese hidraulike, gershere, zinxhire, kancelari  75310
Mirembajtje ne rruget e Qytetit  
Gjithsej  3336593

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave