Home / Subjekte aktive sipas kategorive

Subjekte aktive sipas kategorive

Tab 7.1 Subjekte aktive sipas kategorive

Treguesi Njesia e matjes  Viti 2021
I. GJITHSEJ SUBJEKTE AKTIVE KRYESORE Nr 4374
I.a Biznes i madh Nr 605
I.b Biznes i vogel Nr 3769
I.1 13 Njesite Administrative Rurale Nr 416
I.1.a Biznes i madh Nr 69
I.1.b Biznes i vogel Nr 347
I.2 11 Njesite Administrative Urbane Nr 1596
I.2.a Biznes i madh Nr 272
I.2.b Biznes i vogel Nr 1324

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave