Home / Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta

Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta

Tab 15.1 Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta

Treguesi( leke) Viti 2021
Per mirembajtje dhe rikonstruksione 1286955
Per mbjellje te reja  453390
Per demtime  0
Per vendosje e lyerje koshash  0
Per vendosje e lyerje stolash  6600
Pesticide  16000
Baze materiale 498338
Gjithsej 2261283

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave