Home / Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor

Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor

Tab 15.5 Rikonstruksione në gjelbërimin rrugor

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Lule Cope  0
Drure Cope  0
Shkurre Cope  0
Nitrat kg  0
NPK kg  0
Tapet bari kg  0
Fare bari m2  0
Sip. me fare bari kg 0
Pleh organik kg 0
Humus kg  0
Torfe Cope  0
Stola Cope  0
Kosha Cope 0
Zhalona Mbeshtetes Cope  0
Puse uji Cope  0
Punime shtrimi m2  0
Pesticide kg  0

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave