Home / Punime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale

Punime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale

Tab 8.3 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale

Treguesi Viti 2021
   
Germime, Skarifikime, Nivelime  97000m2
Kanal anesor  8900ml
Vepra arti  0
Germim dheu dhe transport  1190m3
Punime shtresash rrugore, shtrese cakelli, stabilizant  12100ml
Punime shtresash rrugore, shtrese zhavorri  0
Ndertim tombino me tuba betoni 400mm  4 cope
Ndertim tombino me tuba betoni 800mm  2 cop
Ndertim tombino me tuba betoni 1000mm  18 cope
Tub corrogato 200 mm  30ml
Tub corrogato 315 mm  55ml
Tub corrogato 400 mm  0
Ndertim puseta per tombino, betoni  0
Thyerje betoni + transport  72m3
Ndertim mure guri me llac cimento  112 m3
Ndertim struktura betoni, b/a  200 m3 per rrug betoni
Ndertim mure me gabione  0
Gure per mbushje  117  m3
Cakell per mbushje  130  m3
Zhavorr per mbushje  37    m3
Hekur betoni  880 kg
Skorie  0
Derrase, Binare  3.3m3
Ndertim struktura betoni, betonarme b/a  200m3 rrug betoni
Pastrim skarpata dhe bankina nga bimesia  5500   ml

Burimi:Agjensia e Sherbimeve