Home / Raste te trajtuara ne Qendrat Shendetesore

Raste te trajtuara ne Qendrat Shendetesore

Situata Aktuale Komuniteti Rom dhe Egjiptian Bashkia Berat per vitin 2021

Kujdesi Shendetesor

Cdo Qender Shendetesore në qytetin e Beratit është e ndare ne bazë rajonesh .

Përkatësisht Qendra Shendetesore Nr. 1  “Jani Vruho”, perfshine te gjitha lagjet te cilat ndodhen ne Rajonin Nr.3 te qytetit. Qendra Shendetesore Nr.2 “22 Tetori”, perfshine lagjet te cilat ndodhen ne Rajonin Nr. 2 te qytetit, si dhe Qendra Shendetesore Nr.3 “Muzakaj “e cila përfshin lagjet e Rajonit 1 . Te gjithe qytetarët e rregjistruar, kane kartele dhe karta shendeti te cilat  gjenerohen here pas here.

Konkretisht ne Qendra Shendetesore Nr. 1  “Jani Vruho”,  ne total jane të rregjistruar 2988 banore, nder te cilet 1609 jane femra dhe 1379 jane meshkuj. Ndersa per komunitetin Rom ne total jane 44 banorë te rregjistruar, ku 22 jane femra dhe 22 jane meshkuj.

Tab 11.10  Raste te trajtuara ne Qendrat Shendetesore

Qëndrat shëndetësore Egjiptianë Romë
Qëndra Shëndetësore Nr.1 2988 44
Qëndra Shëndetësore Nr.2 526 87
Qëndra shëndetësore Nr.3  –  –

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social