Home / Aplikuesit e programeve të strehimit sipas Njësive Administrative

Aplikuesit e programeve të strehimit sipas Njësive Administrative

Tab 11.12 Aplikuesit e programeve të strehimit sipas Njësive Administrative

Nr
Rendor
Treguesi Njesia e
Matjes
Gj I 21 Gj II 21
BONUS QERAJE      18  18
1 Njesia Administrative Nr.1 Nr  2  2
2 Njesia Administrative Nr.2 Nr  5  6
3 Njesia Administrative Nr.3 Nr  8  10
4 Njesia Administrative Velabisht Nr  1  0
5 Njesia Administrative Sinje Nr  0 0
6 Njesia Administrative Roshnik Nr  2  0
7 Njesia Administrative Otllak Nr  0  0

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve