Home / Punëkërkues të regjistruar sipas kategorive

Punëkërkues të regjistruar sipas kategorive

Tab 12.1 Punëkërkues të regjistruar sipas kategorive

Treguesi Njesia e Matjes Gj I 21 Gj II 21
Oferta pune Nr  356  355
Subjekte private ofertuese Nr    42
Te ndermjetesuar Nr  134  126
Te punesuar (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune) Nr  325  319
 Punekerkues/aplikante te regjistruar (Gjithsej) Nr  1441  1030
SIPAS GRUPEMOSHES      
18 deri 25 vjec Nr  172  179
25 deri 40 vjec Nr  299  143
Mbi 40 vjec Nr  970  708
SIPAS ARSIMIT      
Arsim i ulet Nr  816  525
Arsim i mesem Nr  495  365
Arsim i larte Nr  130  140
 SIPAS GJINISE      
Meshkuj Nr  725  512
Femra Nr  716  518
SIPAS GRUPEVE TE DISAVANTAZHUARA      
Rom Nr  60  55
Egjiptiane Nr  254  208
Persona me aftesi te kufizuar (PAK) Nr  2  0

Burimi:Zyra e Punesimit Berat