Home / Raporte monitorimi 2019

Raporte monitorimi 2019

Raport monitorimi 2019   raport monitorimi 2019 skanuar
Raportet e monitorimit te zbatimit te buxhetit te 4- mujorit te pare 2019, per Bashkine Berat dhe njesite shpenzuese te saj:
Te dhenat ne excel
Evidenca e realizimit te investimeve dhe realizimi i buxhetit per 6 mujorin e pare te vitit 2019:
Raportet e monitorimit te zbatimit te buxhetit te 8- mujorit te pare 2019, per Bashkine Berat dhe njesite shpenzuese te saj:
Ndermarrja e Sherbimeve Publike   Raporti i monitorimit, 8-mujori
Qendra Kulturore “M.Ttutulani”  Qendra Kulturore