Home / Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta publike: parqe, lulishte dhe zona rekreative

Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta publike: parqe, lulishte dhe zona rekreative

Tab 15.3 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta publike: parqe, lulishte dhe zona rekreative

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Lule Cope 48210
Drure Cope  4500
Shkurre Cope  2500
NPK kg  0
Tapet bari m2  70336
Fare bari kg  96
Sip. me fare bari m2  3500
Pleh organik kg  0
Humus kg  0
Stola Cope  632
Kosha Cope  30
Fungicide Kg 7.6
Insekticide Kg 4.1
Shpenzime Leke 2261283

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave