Home / Organizimi dhe funksionimi i Bashkise

Organizimi dhe funksionimi i Bashkise

1. Organizimi administrativo-territorial, misioni dhe funksionet

  • Ndarja administrativo – territoriale

 

  •  TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI BASHKISË

Bashkia ushtron funksionin e saj bazuar ne ligjin Nr.139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”

ligji 139-2015

  •  FUNKSIONET  

Funksionet në fushën e infrastrukturës dhe sherbimeve publike

Funksionet në fushën e sherbimeve sociale

Funksionet në fushën e kulturës, sportit, dhe sherbimeve argetuese

Funksionet në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Funksionet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural

Funksionet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

Funksionet në fushën e sigurisë publike

Funksionet dhe kompetenca të deleguara

 

2.Organi Përfaqesues i Bashkisë

  • PËRBERJA DHE STRUKTURA

Keshilli Bashkiak

Rregullorja e Keshillit Bashkiak

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Këshillit

 

3.Organi Përfaqsues i Bashkisë, KB

Kalendari i Mbledhjeve te KB

Rendi i dites dhe Relacionet

Njoftimi i Mbledhjeve

Projektvendimet

Vendimet

4.Organi ekzekutiv

  • KRYETARI I BASHKISË

Procedurat e zgjedhjes

Detyrat dhe kompetencat

Të dhënat për arsimin, kualifikimet, paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurise

Vendimet, urdhëresat, dhe urdherat me karakter normativ

Orari i Pritjes së Qytetarve: Të Premten  10.00-12.00

Adresa postare: Bulevardi Republika, 5001, Berat, Shqipëri.

Email: ervin.demo@bashkiaberat.gov.al

5.Administrata e Bashkisë

Struktura Organizative dhe numri i punonjesve 2021

Struktura Organizative dhe numri i punonjesve 2022

Struktura Organizative dhe numri i punonjesve 2024

Rregullorja e organizimit dhe funksionimit te administratës

Struktura e Pagave

Orari i punës së Bashkisë dhe Njësive Administrative:
08.00 – 16.00 (nga e hëna në të premte)

Detyrat e administrates së njësive administrative

Organizimi dhe funksionimi i njesive ne varesi

Njoftime për vende të lira pune dhe procedurat e rekrutimit

Adresa postare dhe elektronike e zyrave te Bashkive/ njesive administrative të Bashkisë:

Drejtuesit e zyrave, njësive administrative dhe njësive të varësisë

 

6.Mekanizmat Monitorues dhe të Kontrollit

Karta e auditimit të brëndshëm

Kodi i etikës për audituesit e brendshëm

Plani strategjik dhe vjetor i njësive të auditimit të brendshëm

Rregullore e Auditit

Raporte auditimi

 MEMO -F.K.Tomori

Raport auditimi Nd Gjelberimit 022

Raport Final 022 IMVT

Raport Final MZSh 022

 

Raporti i KLSH

7.Kërkesa, Ankesa, Sinjalizime dhe Vërejtje që Lidhen me Veprimet ose Mosveprimet e Organeve dhe Administratës

Procedura për të bërë kërkese, ankesë dhe sinjalizime organeve të bashkisë

Rregullorja e brendshme per proceduren e shqyrtimit, te hetimit administrativ, te sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes se konfidencialitetit

Njesia pergjegjese qe regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet

Adresa postare/ elektronike per depozitimin e kerkesave, ankesave, sinjalizimeve apo verejtjeve:

info@bashkiaberat.gov.al

Afati dhe menyra e kthimit te pergjigjeve ne lidhje me kerkesat, ankesat apo verjetjet

8.Statistikat Vendore

KALENDARI I STATISTIKAVE 2021

KALENDARI I STATISTIKAVE 2022

Kalendari i statistikave 2023

  • Statistika vendore dhe të dhëna kyçe të bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë:

Treguesit Statistikor

Indikatoret e Bashkise Berat

Demografia

Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative

 

  • a Përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe perpunimin se statistikave:

Specialist i statistikës, Jorida Papa

Email: jorida.papa@bashkiaberat.gov.al