Home / Ndotje të hapësirave publike nga individë

Ndotje të hapësirave publike nga individë

Tab 2.4 Ndotje të hapësirave publike nga individë

SUBJEKTI Njesia e Matjes Viti 2021
GJITHSEJ    109505
Ndotje te hapesirave publike Nr  0
Tejmbushje mbi 1/4 e volumit te konteinerit Nr  109500
Ndotje te shkaktuara nga zhurmat ne mjedis Nr  0
Ndryshimi, demtim, vjedhje kontenieresh Nr  5
Mospajisje me leje mjedisore per ndotje Nr  0
Mospajisje me leje mjedisore per zhurmat Nr  0
Ndotje nga kantjeret e ndertimit te ndara ne: Nr  0
Ndotje akustike Nr  0
Ndotje te mjediseve Nr  0
Ndotje te rrugeve Nr  0

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve

 

Niveli i ndotjes së ajrit në Berat: nuk ka.

Niveli i ndotjes së lumenjve: nuk ka

Numri i rrugëve për dërgimin e mbetjeve në landfill:1 rruge