Home / Të dhëna mbi shpronësimet

Të dhëna mbi shpronësimet

Tab 14.8  Të dhëna mbi shpronësimet

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Dosje per te cilat eshte realizuar shpronesimi dhe eshte miratuar VKM Nr  –
Konfirmime te ZVRPP Berat per pasurite e perfshira ne procedurat e shpronesimit Nr  –
Konfirmime ne ZVRPP Berat per çmimin mesatar te shit blerjeve Nr
Pronare te listave pjese e VKM te miratuara Nr  2

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve

 

Tab 14.9 Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave të Bashkisë

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Konfirmime per Agjencine e Trajtimit te Prones Nr  –
Konfirmime per statusin juridik te pasurise per Bashkine e Berat dhe strukturat ne varesi te saj Nr  –
Pasuri te regjistruara ne emer te Bashkise se Berat Nr  2
Relacione te pergatitura per Keshillin e Bashkise Nr  2
Lista te transferimit te pronave shteterore (prona te administruara nga Bashkia Berat,brenda territorit te saj) Nr  2
Kthim pergjigje per kerkesat e qytetareve, institucionet qendrore, ZVRPP, ALUIZNI, ministrite etj, per konfirmimet ne listat e B.T. Nr  50
Aplikimi ne ZVRPP per regjistrim te pasurive ne pronesi te B.T, te perfituara nga VKM te ndryshme. Nr  5

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve