Home / REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

“Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

1 Analiza e sondazhit 1 draft PBA 2022- 2024 PBA http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Analiza-e-Sondazhit-Online-t%C3%AB-Performanc%C3%ABs-Berat.pdf
2 Degjese per sheshin Selamlleku 2 20/09/2021 Vendim Infrastruktura http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-37/ http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-37/ Kryetari i Bashkise
3 PBA 2022-2024 3 30/09/2021 p/Vendim Financa http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Bashkia-Berat-PBA-2022-2024-Shtojca-2-faza-e-rishikuar.pdf http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/FPT-2022-2024.xlsx Kryetari i Bashkise
4 PBA 2024-2026 4 30/09/2023 p/Vendim Financa https://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Bashkia-Berat-Relacion-Buxheti-2024-dhe-PBA-2024-2026-i-scanuar.pdf Kryetari i Bashkise
5 Plani i permisimit te arsimit parashkollor 5 13/03/2024 Plan Arsimi https://bashkiaberat.gov.al/njoftimi-per-nismen-vendimarrese-me-pjesmarrje/ Kryetari i Bashkise

 

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

https://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2024/03/njoftimi-i-konsultimit-publik.pdf 13/03/2024 13/04/2024 30 Dite https://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2024/03/SIP-Bashkia-Berat-V3.pdf Takime Publike https://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2024/03/Kalendari-i-Konsultimit..pdf