Home / Të dhëna për numrin e krerëve në Bashkinë Berat në vitin 2021.

Të dhëna për numrin e krerëve në Bashkinë Berat në vitin 2021.

Tab 4.4 Të dhëna për numrin e krerëve në Bashkinë Berat në vitin 2021.

      GJITHSEJ  
Nr Emërtimi Numri  Nga këto: Në komplekse
    Krerë   Kompl. Krerë
1 Gjedhë gjithsej 3590 42 390
  Lopë mbi 2 vjeç 2855 37 278
2 Të  leshta 24223 113 13000
_ Dele  plleja 15167 102 7140
3 Të  dhirta 18233 72 10540
_ Dhi  plleja 12216 65 4550
4 Derra 300 2 22
_ Dosa 17 2 12
5 Njëthundrak 1890    
_ Kuaj 390    
_     Nga këto:  Pela 115    
_ Mushka 260    
_ Gomer 1240    
6 Shpendë gjithsej 240255 1 160000
_ Shpendë  fushe 226550 1 160000
_ Nga keto : Pula 209021 1 160000
_ Shpendë  uji 905    
_ Shpendë deti 12800    
7 Bletë (koshere) 3985 40 1055

Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise