Home / Tarifat ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Tarifat ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Tab 6.4 Tarifat ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

 

Nr Emertimi Njesia(Lek) Nr.Aplikimeve Miratuar Refuzuar Paguar tarifa Mandat pagesa e aplikimit Taksa e ndikimit ne infrastruktur
Tarifa ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
1 Leje zhvillimi 5000 37 27 10 37 185000
2 Deklarate paraprake 1000 77 54 22 77 77000 1516693
3 Leje ndertimi per rikonstruksion pa ndryshim funksioni 5000 3 3 3 15000 80073
4  Leje per shtyrelen e afatit te lejes se ndertilnit 3000 0
5 Leje fer ndrrshim funksioni 5000 0
6  Leje ndertimi per ndertim te ri me siperfaqe me te madhe se 250 m2 10000 1 1 1 10000 15237414
7 Leje ndertimi per prishjen e ndertimit ekzistues 5000 1 1 1 5000
8 Leje ndertimi per shtese ne ndertimin ekzistues me siperfaqe me te madhe se 250 m2 10000 1 1 1 10000
9  Leje per ndryshim projekti gjate ndertimit 3000 1 1 1 3000
10  Leje ndertimi per rikonstruksion me ndryshim funksioni 5000 0
11 Leje ndertimi per ndertim te ri me siperfaqe deri ne 250 m2 10000 14 13 1 14 140000 3681534
12 Leje ndertimi per shtese ne ndertimin ekzistues deri ne 250 m2 10000 7 7 7 70000 979625
13 Leje infrastrukture 5000 6 3 3 6 30000 23058188
14  Taksa e ndikimit ne infrastrukture (Legalizimet) 4415147
SHUMA 545000 48968674

 

Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve