Home / Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko – financiare

Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko – financiare

1.Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

Kalendari i PBA dhe Buxheti Vjetor

2.Paketa fiskale taksa dhe tarifa

  • Baza e taksave dhe tarifave
  • Niveli I taksave dhe tarifave
  • Perjashtimet dhe lehtesimet e subjekteve te caktuara
  • Afatet e pagesave

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme

3.Plani strategjik I zhvillimi te bashkise

Strategjia dhe plani i veprimit për turizmin  në Berat 2011-2021

  • Politikat per zhvillimin e qendryeshem ne nje afat kohor jo me pak se 5 vjet
  • Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjesite
  • Veprimet qe duhen ndermarre duke parashikuar edhe kostot perkatese
  • Burimet e financimit

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

4.Programi buxhetor afatmesem vendor

Dokumenti i parë i programit buxhetor afatmesëm

Dokumenti i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm

Dokumenti i plotë i programit buxhetor afatmesëm

5.Buxheti

Buxheti vjetor se bashku me dokumentacionin shoqerues te tij

Buxheti 2023-2025

Buxheti 2022 perfundimtar

PBA 2022-2024

FPT 2022-2024

Plan Buxheti 2021 & PBA 2021-2023 – Relacioni

Plan Buxheti 2021 & PBA 2021-2023 – VKB nr 81 dt 29.12.20

Raporti i treguesve financiare viti 2020

Numri i punonjesve sipas njesive shpenzuese

Rregjistri i parashikimeve te prokurimit publik

Realizimi i investimeve per vitin 2020

6.Zbatimi I buxhetit

Raporti mujor te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve

7.Monitorimi dhe Mbikqyrja e Buxhetit

Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020

Raporti interaktiv i performancës 2021

Raporti vjetor i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2021

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit

Raporti I performances vjetore

Pasqyrat Financiare 2020

Informacioni per zbatimin dhe monitorimin e kontratave

Regjistri I realizimeve te procedurave te prokurimit publik

 Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2022

Bashkia Berat Raporti i Monitorimit te zbatimit te Buxhetit Vjetor 2023

Agjencia e Sherbimeve Publike – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Qendra Lira – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Drejtoria e Bujqesise – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Drejtoria e Arsimit – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Aneksi 5 – Projektet e investimeve 2023

8.Vështërsitë Financiare

Plani për daljen nga situata e vështirë financiare

9.Shitja ose Dhënia me Qera e Pronave dhe Aseteve

Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhenie me qera

Kriteret qe duhet te plotesohen

10.Donacione

Emri i donatorit

Shumës së donacionit

Qëllimi i donacionit