Home / Demografia

Demografia

1.Ndarja administrative e Bashkise Berat

 

 

 

Tab 1.1 Të dhëna të përgjithshme Bashkia Berat

  Të Pergjithshme 2017 2018 2019 2020 2021
Numri i Njësive Administrative                                       5
Numri i Fshatrave                                     50
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)  380 Km2
Qyteti                                     19
Njësitë Administrative                                  361
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) 380 Km2
Zonë Urbane  6,3Km2
Tokë Bujqësore  160Km2
Kullota  537,10Ha
Pyje  2,827.99Ha
Popullsia e Bashkisë 99484 98968 100195 99951 99793
Qyteti 63042 62747 63505 63406 63408
Njësitë Administrative 36442 36221 36690 36545 36385
Mosha Mesatare e Popullsisë           37.6           38.3           39.1           40.0           40.0
Numri i Lindjeve            814            744         1,010            990 566
Numri i Vdekjeve            548            501            541            653            691
Numri i Bizneseve Aktive         1,889         2,400         2,198         2,325         2,410
Numri i Familjeve      31,790      32,368      33,279 33627      34,150
Qyteti      21,746      22,066      22,677      22,873      23,198
Njësitë Administrative      10,044      10,302      10,602      10,754      10,952
Numri i Punonjësve të Bashkisë            684            704            724            724            740
Administrata e Bashkisë            148            148            135            156            156
Njësitë  Shpenzuese            499            514            546            530            546

Tab 1.2 Popullsia sipas viteve dhe NjA

Rajoni/Njesia Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
Rajoni 1 21541 21455 21822 21744 21734
Rajoni 2 21494 21083 21396 21396 21336
Rajoni 3 20007 20209 20287 20266 20338
Njesia Administrative Roshnik 3896 3705 3896 3672 3658
Njesia Administrative Velabisht 12065 12039 12084 12109 11962
Njesia Administrative Sinje 5420 5251 5235 5224 5190
Njesia Administrative Otllak 15061 15226 15475 15540 15575
Totali 99484 98968 100195 99951 99793

Fig 1.1 Popullsia sipas viteve, totali bashkia