Home / Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve

Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve

Tab 6.2 Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve

 

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
FONDI I PARASHIKUAR PER NDERTESA GJITHSEJ Mije Leke  4668159
1. Banesa Mije Leke  4668159
1.a Me nje kat Mije Leke  3688534
1.b Me dy kate Mije Leke  979625
1.c Me tre ose me shume kate Mije Leke  0
1.d Rezidenca per komunitetet Mije Leke  0
1.e Ndertesa te tjera Mije Leke  0
2. Hotele dhe te ngjashme Mije Leke  0
2.a Ndertesa per zyra Mije Leke  0
2.b Ndertesa tregtare Mije Leke  0
2.c Ndertesa industriale Mije Leke  0
2.d Ndertesa te tjera Mije Leke  0
II. FONDI I PARASHIKUAR PER KLIENTE PRIVATE Mije Leke  96575900
II.1 Banesa Mije Leke  96575900
II.1.a Me nje kat Mije Leke  30015000
II.1.b Me dy kate Mije Leke  30000000
II.1.c Me tre ose me shume kate Mije Leke  0
II.1.d Rezidenca per komunitetet Mije Leke  0
II.1.e Ndertesa te tjera Mije Leke  36560900
II.2 Hotele dhe te ngjashme Mije Leke  0
II.2.a Ndertesa per zyra Mije Leke  0
II.2.b Ndertesa tregtare Mije Leke  0
II.2.c Ndertesa industriale Mije Leke  0
II.2.d Ndertesa te tjera Mije Leke  0

Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve