Home / Përbërja e mbetjeve për riciklim

Përbërja e mbetjeve për riciklim

Tab 2.5 Përbërja e mbetjeve për riciklim

 

Treguesi Njesia matese Viti 2021
Karton ton 840
Pet ton 112
Leter ton  554
Kaucuk ton  874
Hdpe ton  491
Kanace ton  58
Hekur ton 59
Gjithsej ton  2988

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve