Home / REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

Nr.

Kodi i regjistrimit Çështja Grupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër) Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm) Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data) Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) Mbështetur nga Këshilli Po/Jo Zbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data) Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)

Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)

1 02 Vendosja e rruges “Myftar Kalluci” ne lagjen “10 Krriku” Grupi komunitar 29/03/2022