Home / Te dhenat e hapura

Te dhenat e hapura

Keshilli Bashkiak Berat përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

Numri i anëtarëve të Këshillave Bashkiak përcaktohet sipas numrit të popullsisë. Këshilli i Bashkisë Berat ka 31 (tridhjete e një) këshilltarë.

 

Tab 18.1 Keshilli Bashkiak ne vitin 2019-2021

 

KESHILLI 2019 2020 2021
Mosha mesatare e anëtarëve të Këshillit Bashkiak 37 40 40
Numër mbledhje të hapura të Këshillit Bashkiak të kryera 6 12 15
Numër akte të miratuara në Këshillit Bashkiak në vitin (t) për të cilat është kryer konsultim publik 2 3 3
Numër mbledhje të Këshillit Bashkiak të kryera (total) 6 12 15
Numër akte të miratuara në Këshillit Bashkiak në vitin (t) 62 71
Numër masa të propozuara nga audituesi i brendshëm dhe i jashtëm
Numër anëtarë të Këshillit Bashkiak 31 31 31
Numër anëtarë të Këshillit Bashkiak pjesë e grupeve të margjinalizuara/me aftësi ndryshe
Numër anëtarë femra në Këshill Bashkiak 15 15 15
Numër dokumente të miratuara nga Këshilli Bashkiak dhe të publikuara 62 71 66
Numër total dokumente të miratuara në Këshill Bashkiak 62 71 66

Burimi: Sekretar i Këshillit