Home / Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative per vitet 2020, 2021

Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative per vitet 2020, 2021

Tab 1.8  Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative per vitet 2020, 2021

  2020 2021
Rajoni/Njesia Numri i Meshkujve Numri i Femrave Numri i Meshkujve Numri i Femrave
Rajoni 1 10866 10878 10857 10877
Rajoni 2 10711 10685 10711 10625
Rajoni 3 10288 9978 10332 10006
Njesia Administrative Roshnik 2085 1587 2029 1629
Njesia Administrative Velabisht 6389 5720 6300 5662
Njesia Administrative Sinje 2827 2427 2806 2384
Njesia Administrative Otllak 8011 7529 8050 7525
Totali 51177 48804 51085 48708

Burimi:Zyra e Gjendjes Civile