Home / Punime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane

Punime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane

Tab 8.4 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane

Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
Asfaltim m2  11000
Karikim rruge me rere/shtufe m2  0
Riparim pllaka ekzistuese m2  110
Shtrim pllake e re m2  340
Pastrim zhbllokim skarash cope  70
Riparim skarash dhe pusetash ekzistuese cope  52
Vendosje skarash 40x40cm, 50x70cm cope  47
Ndertim pusetash te reja skarash cope  7
Vendosje skarash shimbledhese 40×40 cope  0
Vendosje skarash shimbledhese 70×50 cope  0
Pastrim zgarave shimbledhese (cope) cope  544
Vendosje pusetash 1x1m, 0,8×0,8m cope  8
Rikonstruksion kanali me tuba ml  86
Betonime m3  13
Vendosje bordura lulishteje cope  0
Vendosje bordura te reja cope  0
Vendosje riparim bordura ekzistuese ml  28
Prishje dhe largim inertesh m3  64
Shtrim, mbushje me stabilizant, cakell, inerte mbushes dhe nivelues m3  1050
Shtrim dhe sistemin siperfaqe. me beton te parapergatitur M250 m2  960
Skarifikim per asfaltim m2  8400
Kripe guri, skorie ton  4
Hekur (diameter 12) kg  800
Tulla per riparime te ndryshme ngritje muresh kufizues ngritje pusetash ne trotuare etj cope  0
Gure per mbushje m3  22
Ndertim vendgrumbullime VGM te rinj cope  0
Armatur per betonime ml  300
Zgara gjatesore ml  18
Granil m3  30
Rere m3  116

Burimi:Agjensia e Sherbimeve