Home / Konstatime për shkelje të hapësirave publike nga subjekte

Konstatime për shkelje të hapësirave publike nga subjekte

Tab 16.2 Konstatime për shkelje të hapësirave publike nga subjekte

Subjekti Njesia e Matjes Viti 2021
GJITHSEJ    44
Hapesira publike Nr  44
Rajoni 1    
Hapesira publike Nr  13
Rajoni 2    
Hapesira publike Nr  21
Rajoni 3    
Hapesira publike Nr  10
NJ.A Sinje    
Hapesira publike Nr  0
NJ.A Otllak    
Hapesira publike Nr  0
NJ.A Velabisht    
Hapesira publike Nr  0
NJ.A Roshnik    
Hapesira publike Nr  0

Burimi:Policia Bashkiake