Home / Gjoba në fushën e transportit publik

Gjoba në fushën e transportit publik

Tab 3.1 Gjoba në fushën e transportit publik

 

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Frekuenca  e linjave te trasportit publik Nr  0
Zbatimi dhe respektimi  i kontratave Nr  0
Zbatimi i shperndarjes se biletave Nr  0
Gjithsej Nr  0

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve