Home / Kerkesa per informim

Kerkesa per informim

1.Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

Ermonela Niko       Koordinator per te drejten e Informimit

email : ermonela.niko@bashkiaberat.gov.al

Tel:

CV :

Orari: e hene – e premte 08:00 – 16:00

Bashkia Berat :

Tel : 00355 (0) 2 32 34 935

Website : www.bashkiaberat.gov.al

Email :   info@bashkiaberat.gov.al

Adresa : Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri

Detyrat dhe kompetencat

Urdhri per koordinatorin per te drejten e informimit

2.Standardet dhe Procedurat që Duhen Ndjekur për të bërë Kërkesë për Informim dhe Ankesës

Procedura që duhet ndjekur për të bër një kërkesë për informacion

  • Adresa postare/elektronike për dërgimin e kërkesës për informim:

ermonela.niko@bashkiaberat.gov.al 

Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri, 5001

Modeli standard i kërkesës

Afati për marrjen e informacionit

Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni

  • Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës për mosdhënie informacioni është:

Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi Postar 1001, Tiranë.
E-mail: info@idp.al

3.Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Përditësimi i regjistrit

4.Trajtimi i kërkesave për informacion

Procedura e regjistrimit të kërkesës në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

Afatet të trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së bashkisë

Mënyrat e dhënies së informacionit

5.Kufizimi i së drejtës së informimit

Rastet e kufizimit të së drejtës për informim

6.Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)

Niveli i tarifës

Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës

Subjektet që përfitojnë informacionin falas

7.Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpesh

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh