Home / Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik

Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik

Tab 3.2 Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik

 

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
1. Operatore ne sektorin e transportit publik Nr  8
1.a Publik Nr  6
1.b Privat Nr  2
2. Stacione autobusi Nr  3
3. Mjete autobuse Nr  50
4. Linja te transportit publik Nr  17
5. Frekuenca mesatare e autobuseve minuta  60
5.1 Orar piku minuta  120
5.2 Normal minuta  60
6. Pasagjere qe perdorin transportin publik Nr  110000
6.1 Me abone Nr  3260
6.2 Me bileta Nr  106740
6.3 Te tjera si libreza Nr  –
7. Numri mesatar ditor i pasagjereve qe perdorin transportin publik Nr mesatar  200
7.1 Me abone Nr mesatar  100
7.2 Me bileta Nr mesatar  100
7.3 Te tjera si libreza Nr mesatar  
8. Mosha mesatare e autobuseve Vite  2008
9. Autobuse me platforme te sheshte Nr  20
10. Autobuse me platforme per persona me aftesi te kufizuar (PAK) Nr  20

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve