Home / Numrin e personave me PAK fizik e mendore, te verber, paraetetrapIegjik sipas grupeve per vitin 2021

Numrin e personave me PAK fizik e mendore, te verber, paraetetrapIegjik sipas grupeve per vitin 2021

Tab 11.2 Numrin e personave me PAK fizik e mendore, te verber, paraetetrapIegjik sipas grupeve per vitin 2021

 

NR EMERTIMI Nr.personave PAK Fondi faktik shpenzuar ne leke per vitin 2021
I Paafte gjithsej (1+1.1+1.2) 1,329                     186,891,548
1 Te paafte gjithsej (a+b+c) 1,081                     153,983,168
a 100% 1,066                     146,794,166
b 200% 8                         3,071,674
c 300% 7                         4,117,328
  Nga  keto              rom 21                                      –  
1.1 Kujdestare gjithsej 234                       32,589,191
  100% 232                       32,229,161
  150% 2                            360,030
1.2 Kryefamiljar me PAK perfitues te Komp energjie 14                            319,189
II Te verber gjithsej 2+2.1+2.2+2.3) 667                       71,538,158
2 Te verber gjithsej (a+b+c+d) 362                       55,884,090
a 100% 346                       47,863,494
B 150% 15                         7,339,374
C 200% 1                            363,232
D 300% 0                            317,990
  Nga keto              rom 10                                      –  
2.1 Numri I kujdestareve 71                       10,605,294
2.2 Kompesim energjie ne total(a+b) 216                         4,815,774
a Kompesim energjie te verber me kujdestare 59                         1,597,352
b Kompesim energjie te verber pa kujdestar 157                         3,209,422
2.3 Kompesim telefoni per te verber 18                            233,000
III Paraetetraplegjik gjithsej(3+3.1+3.2+3.3+3.4) 338                       44,397,841
 
3 Paraetetraplegjik gjithsej (a+b+c)                    84                       12,362,087
a 100%                    84                       12,362,087
B 200%                     –    
C 300%                     –    
  Nga keto             rom                      1  
3.1 Kujdestare gjithsej (a+b)                    83                       12,587,418
a 100%                    83                       12,587,418
B 150%                     –                                        –  
3.2 Paketa higjeno-sanitare                    83                       17,392,000
3.3 Kompesim energjie ne total (a+b)                    61                         1,711,336
a Kompesim energjie Pplegjik me kujdestar                    61                         1,711,336
b Kompesim energjie Pplegjik pa kujdestar                     –                                        –  
3.4 Kompesim telefoni per Paraetetraplegjik                    27                            345,000
  TOTALI (I+II+III) 2,334                     302,827,547

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social