Home / Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë

Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë

Tab 14.3  Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë

Treguesi Njesia Matjes Gjithsej 2021 Femra 2021
Numri i Punonjesve gjithsej Nr  138  74
Detajimi sipas grupmoshes      
Punonjes te moshes 20 deri 30 vjeç Nr  20 10
Punonjes te moshes 31 deri 40 vjeç Nr  43 15
Punonjes te moshes 41 deri 50 vjeç Nr  26 10
Punonjes te moshes 51 deri 60 vjeç Nr  32 30
Punonjes te moshes mbi 61 vjeç Nr  12 9
Detajimi sipas pozicionit      
Kryetar Nr  1  0
Nenkryetar Nr  2  0
Drejtor Kabineti Nr  1(Liruar ne Shkur 2021) 1
Sekretar i Keshillit Bashkiak Nr  1 1
Drejtor i Pergjithshem Nr  0  
Drejtor Drejtorie Nr  7 3
Pergjegjes Sektori Nr  8 4
Pergjegjes Zyre Nr  0 0
Keshilltar Nr  6  1
Specialiste Nr  57 37
Sekretar Nr  1 1
Punonjes me kontrate Nr  52 12
Zevendesues Nr  2 0
Mosha mesatare e te punesuarve Nr  40.3  38.5
Detajimi sipas arsimit      
Punonjes me arsim pasuniversitar Nr  90 52
Punonjes me arsim titull doktor, profesor etj. Nr  0 0
Punonjes me arsim te larte Nr  16 4
Punonjes me arsim te mesem Nr  39 2
Punonjes me arsim te ulet Nr  4 4
Detajimi sipas viteve te fillimit      
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 1992 deri 2000 Nr  2 2
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2001 deri 2011 Nr  11 4
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2012 deri 2018 Nr  63 17
Numri i konkurseve per drejtor te pergjithshem Nr  0 0
Numri i konkurseve per drejtor drejtorie Nr  2 1
Numri i konkurseve per pergjegjes Nr  1 1
Numri i konkurseve per specialiste Nr  8 2
Numri i vendeve per punesim Nr  –

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese