Home / Numri I klienteve debitore dhe shuma debitore.

Numri I klienteve debitore dhe shuma debitore.

Tab 9.4 Numri I klienteve debitore dhe shuma debitore.

  Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
  Kliente familjare Numri 6230
  Ente private Numri 615
  Institucione Numri 62
  Kliente shitje me shumice Numri 0
  KLIENTE DEBITORE GJITHSEJ Numri 6907
  Shuma debitore per klientet familjare 000 leke 187600
  Shuma debitore per entet private 000 leke 31523
  Shuma debitore per institucionet 000 leke 907
  Shuma debitore per klientet e shitjes me shumice 000 leke 0
  Shuma Totale Debitore 000 leke 220030

Burimi: Shauk Berat