Home / Mjetet e shërbimit të pastrimit

Mjetet e shërbimit të pastrimit

Tab 2.1 Mjetet e shërbimit të pastrimit

 

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
    Fadroma Nr  1
    Kamiona Nr  1
    Kamioncina Nr  1
    Motokarro Nr  –
Punetore te sherbimit te pastrimit Nr  70
Makine Teknologjike Nr  4
Bot Uji Nr  1
Auto fshese Nr  1

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve