Home / Sherbime qe ofron bashkia

Sherbime qe ofron bashkia

1.Sherbime Administrative

Shërbime administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Shërbime administrative në fushën e shërbimeve sociale

Shërbime administrative në fushën e turizmit dhe aktiviteteve

Shërbime administrative në fushën e kulturës sportit dhe shërbimeve argëtuese

Shërbime administrative në fushën e emergjencave pronave dhe sherbimeve

Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Shërbime administrative  në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike

Shërbimet administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

2.Kontrata publike

 • Objekti i kontratës publike
 • Numri i referencës së procedurës/ kontratës
 • Lloji i procedurës
 • Termat dhe kushtet e kontratës
 • Kohëzgjatja e kontratës
 • Vlera e kontratës
 • Te dhënat e autoritetit kontraktor
 • Te dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit
 • Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës
 • Strukturat publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
 • Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim

Kliko këtu për informacione te detajuara

Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës

Rregjistri i parashikimit viti 2021.

3.E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet

 • Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve:

Email :   info@bashkiaberat.gov.al

Adresa : Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri