Home / Projekte me jashte

Projekte me jashte

 

 

 

 

Projekti CULTURE LANDS ‘’Promovimi i turizmit kulturor dhe rritja e kapaciteteve ‘’ financuar nga Programi Nderkufitar IPA Shqiperi- Greqi  i Bashkimit Europian.

Partneri Lider: Bashkia Follorinë ( Greqi) .

Partnere: Bashkia Kastoria ,Universiteti Kozan,Qendra e Kerkimit Teknologjik te Maqedonise Perendimore , Bashkia Berat .

Projekti CULTURE LANDS synon të ndihmojë autoritetet e menaxhimit për të krijuar grupe kulture ose lloje të tjera të “rrjeteve kulturore” të cilat do të bashkëpunojnë me institutet kërkimore për të organizuar ngjarje të përbashkëta kulturore dhe veprime të përbashkëta që promovojnë identitetin kulturor të përbashkët. Treguesi kryesor i rezultatit i lidhur drejtpërsëdrejti me projektin është rritja e vizitorëve vjetorë dhe rritja e numrit të turistëve në qendrat e akomodimit.

CULTURE LANDS synon te arrije objektivat:

 • Mbështetjen e ndërtimit të infrastrukturës kryesore dhe aplikacioneve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), infrastrukturës së biznesit dhe shërbimeve të biznesit për zhvillimin e turizmit.
 • Siguron pajisje dhe shërbime teknologjike të avancuara për të përmirësuar përvojën e vizitorëve.
 • Përdorni inovacionin teknologjik dhe njohuritë e grumbulluara për të komunikuar aspekte të ndryshme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore.
 • Krijimi i destinacioneve të integruara turistike që përfshijnë vende nga të dyja anët e kufirit Shqiperi- Greqi.
 • Plani dhe zhvillimi i paketave turistike për zonën si dhe për të gjitha vendet si një përvojë e integruar.
 • Promovimi në mënyrë efektive fushat përparësore krahasuese.
 • Arritja e mbështetjes së biznesit sipërmarrës duke ndihmuar aktivitetin e ri të sipermarresve turistike
 • Të marrin pjesë në programe specifike të trajnimit që do të ndihmojnë punonjësit dhe sipërmarrësit të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve që ato ofrojnë ne fushen e turizmit.

Buxheti i Projektit eshte 39, 643 euro ku 15% e shumes do te mbulohet nga Bashkia Berat nëpërmjet kontributit me burime njerëzore dhe 85% e shumes do mbulohet nga granti i Programit te BE.

 

 

 

 

 

Project CULTURE LANDS -Promoting cultural tourism and enhancing skills’ is funded by the EU Cross-Border Program Greece- Albania.

Lead Partner: Florina Municipality (Greece).

Partners: Kastoria Municipality, Kozan University, Western Macedonia Technological Research Center, Berat Municipality.

CULTURE LANDS’ main objective is to apply innovative techniques and strategies in order to enhance the attractiveness of a network of cultural events, which form an exceptional case of a previously largely neglected cultural heritage paradigm

The common challenge:

 • Existence of important cultural heritage and traditional events in the cross – border area
 • The cultural – traditional events attract a large number of tourists
 • There are stagnant growth trends and low tourism capacity challenges faced throughout the cross border area
 • All areas tend to loose there sustainability, especially as tourism destinations
 • The tourism businesses have come to a standstill due to the lack of high quality tourism destinations

CultureLands aims to help managing authorities to create cultural clusters or other types of “cultural networks” (e.g. “value-chains”) which will collaborate with research institutes to organize joint cultural events and joint actions promoting common cultural identity. The main result indicator directly linked to the project is the increase of annual visitors and the increase of the annual tourist overnight stays at accommodation establishments. Additionally, CultureLands helps local stakeholders to:

 • Perform benchmarking studies in order to pinpoint advantages and disadvantages in their overall operational capabilities and identify future opportunities.
 • Support the construction of key infrastructure & information and communications technology (ICT) applications, business infrastructure and business services for tourism development.
 • Obtain technologically advanced equipment and services to improve visitor experience.
 • Use technological innovation and knowledge accumulated in order to communicate the various aspects of natural and cultural heritage.
 • Create integrated tourist destinations involving sites from both sides of the border
 • Plan and develop tourist packages per area as well as for all the sites as an integrated experience.
 • Promote effectively the areas comparative advantages.
 • Achieve entrepreneurial business support by helping new entrepreneurial activity.
 • Attend specific training programmes that will help employees and entrepreneurs improve the quality of the services they provide