Home / Keshilli Bashkiak

Keshilli Bashkiak

Keshilli Bashkiak Berat perbehet nga keshilltare te zgjedhur sipas dispozitave te percaktuara ne Kodin Zgjedhor te Republikes se Shqiperise.

Numri i anetareve te Keshillave Bashkiak percaktohet sipas numrit te popullsise. Keshilli i Bashkise Berat ka 31 (tridhjete e nje) keshilltare.

Keshilli Bashkiak i ushtron funksionet e tij qe nga krijimi deri ne krijimin e keshillit te ri pasardhes. Mbledhjet e Keshillit Bashkiak zhvillohen si rregull sipas percaktimit qe ben vet keshilli, por jo me pak se nje here ne muaj.

Mbledhja e keshillit quhet e vlefshme kur ne te merr pjese shumica e te gjithe anetareve te keshillit me perjashtim te rasteve kur kerkohet nje shumice tjeter per marrjen e vendimeve. Organet drejtuese te Keshillit Bashkiak jane Kryesia (Kryetari, Zevendeskryetari, Sekretari) Keshilltaret mund te grupohen ne perputhje me orjentimin e tyre politik. Keshilli bashkiak krijon komisione te perhershme e te perkohshme per fusha te ndryshme te veprimtarise se vet. Procedura  e keshillit per m  bledhje eshte kjo:

 • Pyetje nga keshilltaret rreth relacionit dhe projekt-vendimit te paraqitur.
 • Mendimi i komisionit te keshillit per materialin.
 • Diskutime nga keshilltaret e pranishem
 • Votim

Votimi ne Keshill behet i hapur ose i fshehte. Keshilli vendos per rastet kur votimi behet i fshehte. Mbledhjet e keshillit jane te hapura per publikun. Çdo qytetar lejohet te ndjeke mbledhjet e keshillit sipas menyres se percaktuar ne rregulloren e keshillit. Njoftimi per mbledhjen e Keshillit behet publik ne vende te caktuara nga keshilli dhe ne media. Detyrat e keshillit jane te percaktuara ne nenin nr 45, te ligjit 139 dt 17.12.2015.

Permendim disa prej tyre :

 • Miraton statutin e komunes ose te bashkise, si dhe rregulloren e brendshme te funksionimit te vet.
 • Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zevendeskryetarin e keshillit.
 • Emeron dhe shkarkon sekretarin e keshillit komunal ose bashkiak.
 • Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij .
 • Miraton tjetersimin ose  dhenien ne perdorim te pronave te treteve .
 • Vendos per taksat e tarifat vendore , si dhe nivelin e tyre .
 • Vendos  per dhenien ose heqjen e mandatit te keshilltarit .
 • Vendos per simbolet e komunes ose te bashkise.
 • Jep tituj nderi dhe stimuj.