Home / Sasia e mbetjeve të transportuara në landfill sipas përbërjes

Sasia e mbetjeve të transportuara në landfill sipas përbërjes

Tab 2.2 Sasia e mbetjeve të transportuara në landfill sipas përbërjes

 

Treguesi Sasia e vitit 2021
Mbeturina të transportuara nga të cilat :
Dhera 300 ton
Mbeturina  400 ton
Inerte  1000 ton
Mbeturina drusore  148 ton
Bar  100 ton

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve

 

Mbetjet në ton të depozituara në Landfill jane 103295 ton/vit, sipas matjes 6 ditore.

Sasia në m³ e mbetjeve të depozituara në Landfill eshte 292498 m3