Home / Projekt buxheti 2018 & PBA perfundimtare 2018 – 2020

Projekt buxheti 2018 & PBA perfundimtare 2018 – 2020

 

Projekt buxheti 2018 & PBA perfundimtare 2018 – 2020

shiko ne pdf : Projektbuxheti 2018

 

Projekt vendim per miratimin e buxhetit te Bashkise per vitin 2018

shiko ne pdf :  Projekt vendim per miratimin e buxhetit 2018

 

Vendim Nr.98 date 15.12 .2017  Per miratimin e buxhetit te Bashkise Berat per vitin 2018 dhe PBA perfundimtare 2018 – 2020

shiko ne pdf : vendim buxheti

 

Kerkesa per financim nga buxheti i vitit 2018 dhe PBA 2018 – 2020         

shiko ne pdf : kerkesa per financim nga buxheti 2018

 

Procesverbalet e mbajtjes se degjesave publike ne Lagjen Nr.1 , Nr.2 , Nr.3

shiko ne pdf : Procesverbal rajonet

 

Procesverbalet e mbajtjes se degjesave publike ne Njesite Administrative  Roshnik, Velabisht, Otllak , Sinje

shiko ne pdf : Njesite Administrative

 

Relacion  Per disa ndryshime ne VKB nr.57  date 28.12.2015 “Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore”,i ndryshuar

shiko ne pdf : paketa fiskale

 

Vendim Nr.97 date 15.12.2017  Per disa ndryshime ne VKB nr.57  date 28.12.2015 “Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne Bashkine Berat”,i ndryshuar

shiko ne pdf :  vendim paketa fiskale

 

Kalendari i programit buxhetor  afatmesem 2019 – 2021 dhe i buxhetit vjetor 2019

shiko ne pdf : kalendari