Home / Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit

Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit

Tab 8.2 Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit

Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
Ndricues cope  189
Globe cope  0
Prozhektore cope  77
Shtylla cope  17
Krahe shtylle cope  214
Shtylle dekor cope  0
Kabllo ml  4260
Shirit Led ml  0
Tuba ml  600
Elektroda cope  17
Puseta cope  17
Minikuadro cope  17
Tel Tokezimi ml  20
Pajisje komandimi cope  9
Aks ndricimi cope  0
Aks rrjeti cope  0
Llamba cope  993
Drosela cope  244
Injektore cope  263
Kuti hermetike cope  0
Fotoelemente cope  9
Aksesore ndricues cope  0
Automate cope  87
Kontaktore cope  15
Kabine elektrike cope  10
Te ndryshme cope  
Vlera Leke  6.545700

Burimi:Agjensia e Sherbimeve