Home / Bashkia Berat / Rregullore e brendshme

Rregullore e brendshme

Rregullore  e brendshme “Per organizimin dhe funksionimin e veprimtarise se Administrates se Bashkise”

Kjo rregullore ka për objekt krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të veprimtarisë së administratës së Bashkisë Berat , për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është sigurimi i rregullave të qëndrueshme mbi të cilat do të ndërtohen marrëdhëniet ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike të aparatit të Bashkisë Berat dhe institucioneve të vartësisë të saj, për një veprimtari me efiçencë dhe transparente të administratës ndaj publikut, si dhe për t’i shërbyer sa më mirë këtij të fundit.

Shiko te plote:   2016 rregullore

Rregullore e brendshme 2018  RREGULLORE VITI 2018