Home / Parkimi

Parkimi

Tab 3.5 Parkimi

Parkimi i Makinave Njesia Autobuze Urban Minibuze Taxi Autobuze rajonal Lloje te tjera
Automjetet e regjistruara Numri 28 0 49 20 0
Numri i linjave, total km #, km 4 0 49 20 0
Numri i stacioneve ne qytet # 30   3 2  
Ø pasagjere per udhetim njerez 60 0 4 20
Pasagjere ne dite/vit njerez 3014 1000 1000A
ø km per pasagjere udhetim km 10km 20 20
Vleresim i km te pasagjerit per vit Km 3650 5000 5000
Vlera e biletave ALL/bilete 30 leke 90 leke 50 leke
Konsumi total i lendes djegese Litra/vit 312000 2500 2736
Perqindja e lendes djegese

Benzine/nafte/gaz/energji elektrike

%/%/%/% 100% nafte   95% nafte

4% gaz

1% elektrike

   
Cmimi mesatar per lende djegese Benzine 175/liter ALL/ltr Diezel 173/liter ALL/ltr

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve