Home / Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Tab 15.8 Rikonstruksione në hapesirat e gjelbërta të institucioneve

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Lule Cope  0
Drure Cope  0
Shkurre Cope  0
Nitrat kg  0
NPK kg  0
Tapet bari m2  0
Fare bari kg  0
Siperfaqe me fare bari m2  0
Pleh organik kg  0
Humus kg  0
Torfe kg  0
Stola Cope  0
Kosha Cope 0
Zhalona Mbeshtetes Cope  0
Pesticide kg 0

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave