Home / Tregues të punës së IMT sipas 7 NJ.A Urbane

Tregues të punës së IMT sipas 7 NJ.A Urbane

Tab 17.2 Inspektime me qëllim parandalimi në objekte të ndryshme

Treguesi Njësia e
Matjes
Viti 2021
INSPEKTIME GJITHSEJ Nr  49
1. Objekte civile (banimi) Nr  46
2. Objekte sherbimi (dyqane, salla, magazina, etj.) Nr  0
3. Objekte me aktivitet akomodues e turistik Nr  0
4. Objekte arsimore (shkolla, kopshte, cerdhe) Nr  0
5. Objekte ku ushtohet aktivitet tregtimi me lende lehtesisht te djegshme Nr  0
6. Objekte me aktivitet me rrezik te shtuar (uzina, fabrika te perpunimit te lendeve djegese) Nr  0
7. Objekte me aktivitet artizanal Nr 0
8. Objekte historike e artistike (muze, galeri, ekspozita, kinema, etj.) Nr  0
9. Objekte te destinuara per impiante sportive Nr  0
10. Depozita gasi te fiksuar me kapacitet deri ne 5m3 Nr  0
11. Depozita gasi te fiksuar me kapacitet mbi 5m3 Nr  0
12. Impiante per shperndarjen e karburanteve Nr  0
13. Objekte administrative Nr  3
14. Kullota, pyje, shkurre, barishte, kazane plehrash e mbeturina Nr  0

Bumi: IMT