Home / Vlerësimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Vlerësimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Tab 14.5 Vlerësimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Numri i punonjesve te vleresuar,  nga te cilet: Nr  70
Te vleresuar me 1 Nr  52
Te vleresuar me 2 Nr  18
Te vleresuar me 3 Nr  0
Te vleresuar me 4 Nr  0
Me leje lindje Nr  3
Te pavleresuar Nr  0
Vleresim ne nje moment te dyte Nr  0
Vende Vakante Nr  18
Numri i vleresimeve te kontestuara Nr  0
Numri i rivleresimeve te performances Nr  0
Numri i punonjesve ne periudhe prove Nr  5
Numri i punonjesve te rinj te ciet sapo kane marre statusin Nr  13

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese