Home / Të dhëna mbi shërbimin e pastrimit

Të dhëna mbi shërbimin e pastrimit

Tab 2.3 Të dhëna mbi shërbimin e pastrimit

Treguesi Njesia Matjes Viti 2021
1. Sasia ditore e mbeturinave te depozituara ne Landfill Ton/dite  28
2. Qendra te grumbullit te mbeturinave Nr  170 PGM Berat=300 konteniere

166 PGM NJA= 178 kontenier

3. Siperfaqja urbane (rruge) qe lahet naten (parashikuar per 10 muaj te vitit) m2 /dite  117321
4. Siperfaqja urbane (rruge) qe lahet diten (parashikuar per 8 muaj te vitit ose 240 dite) m2/dite  117321
5. Siperfaqja urbane (rruge e trotuare) qe fshihet me punetore m2 /dite  180050
6. Mirembajtje rrugesh kryesore m2 /dite  87982
7. Rruge qe fshihen me makineri ml/dite  11453
8. Larja dhe dezifektimi I konteniereve Konteniere/dite  16 cope
9. Operatore te sherbimit te pastrimit Nr  1(Ante Group)
    9.1. Partneritet publik privat Nr  
    9.2. Privat Nr  1
10. VGM Nr  1
11.Mjete te sherbimit te pastrimit Nr  9 mjete
12. Mosha mesatare e mjeteve Viti I prodhimit  10-15 vite
13. Terheqja e konteniereve sipas zonave Frekuenca  Berat 7/7dite

NjA. 2-4/7dite

14. Konteniere gjithsej Nr  478
15. Konteniere per riciklim Nr  –
16. Grumbullimi, transporti i mbeturinave nga paketimi i perzgjedhur,nepermjet sistemit nga porta ne porte Subjekte/dite  –
17. Grumbullimi i mbetjeve urbane te rrezikshme (p.sh.bateri  te vogla) Pika gjithsej  –

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve