Home / Burimet njerëzore të Njësive Administrative

Burimet njerëzore të Njësive Administrative

Tab 14.2 Burimet njerëzore të Njësive Administrative

Treguesi Njesia Matjes         Gjithsej  2021 Femra 2021
Numri i Punonjesve gjithsej Nr  12 6
Detajimi sipas grupmoshes      
Punonjes te moshes 20 deri 30 vjeç Nr  2  1
Punonjes te moshes 31 deri 40 vjeç Nr  3  0
Punonjes te moshes 41 deri 50 vjeç Nr  2 1
Punonjes te moshes 51 deri 60 vjeç Nr  4  4
Punonjes te moshes mbi 61 vjeç Nr  1  
Detajimi sipas pozicionit      
Administrator Nr  4  0
Pergjegjes Sektori Nr  0  0
Pergjegjes Zyre Nr  0  0
Specialiste Nr  8 3
Punonjes me kontrate Nr  4  0
Zevendesues Nr  1  
Mosha mesatare e te punesuarve Nr  40 52
Detajimi sipas arsimit      
Punonjes me arsim titull doktor, profesor etj. Nr  0  0
Punonjes me arsim te larte Nr  10 3
Punonjes me arsim te mesem Nr  2 2
Punonjes me arsim te ulet Nr  –  –
Detajimi sipas viteve te fillimit      
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 1992 deri 2000 Nr  –
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2001 deri 2011 Nr  –
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2012 deri 2018 Nr  7  6
Numri i konkurseve per pergjegjes Nr  0  0
Numri i konkurseve per specialiste Nr  0  0
Numri i vendeve per punesim Nr  0  0

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese