Home / Masat disiplinore për punonjësit civilë

Masat disiplinore për punonjësit civilë

Tab 14.4 Masat disiplinore për punonjësit civilë

Treguesi Njesia Matjes Viti 2021
Gjithsej Aparati, Nj.A dhe Policia Bashkiake    
Shkelje te lehta – Verejtje Nr  6
Shkelje te renda Nr  0
Verejtje me paralajmerim per zgjidhje te kontrates se punes Nr  0
Verejtje me paralajmerim per lirim nga detyra Nr  0
Shkelje shume te renda – Largim nga sherbimi civil    
     
Aparati i Bashkise    
Shkelje te lehta – Verejtje Nr  4
Shkelje te renda Nr  0
Verejtje me paralajmerim per zgjidhje te kontrates se punes Nr  0
Verejtje me paralajmerim per lirim nga detyra Nr  0
Shkelje shume te renda – Largim nga sherbimi civil Nr  0
     
Nj.A    
Shkelje te lehta – Verejtje Nr  0
Shkelje te renda Nr  0
Verejtje me paralajmerim per zgjidhje te kontrates se punes Nr  0
Verejtje me paralajmerim per lirim nga detyra Nr  0
     
Policia Bashkiake    
Shkelje te lehta – Verejtje Nr  2
Shkelje te renda Nr  0
Verejtje me paralajmerim per zgjidhje te kontrates se punes Nr  0
Verejtje me paralajmerim per lirim nga detyra Nr  0
Zgjidhje ne menyre te menjehershme e Kontrates se Punes Nr  0
     
IMT    
Shkelje te lehta – Verejtje Nr  0
Shkelje te renda Nr  0
Verejtje me paralajmerim per zgjidhje te kontrates se punes Nr  0
Verejtje me paralajmerim per lirim nga detyra Nr  0
Zgjidhje ne menyre te menjehershme e Kontrates se Punes   0

Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese