Home / Zënie dhe bllokime të hapësirave publike nga subjektet

Zënie dhe bllokime të hapësirave publike nga subjektet

Tab 17.5 Zënie dhe bllokime të hapësirave publike nga subjektet

Subjekti Njesia e Matjes Viti 2021
GJITHSEJ    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
Rajoni 1    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
Rajoni 2    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
Rajoni 3    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr 0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
NJ.A  Otllak    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
NJ.A Sinje    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
NJ.A Roshnik    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0
NJ.A Velabisht    
Rruge, bordure,kunete Nr  0
Trotuar Nr  0
Hapesira publike Nr  0
Hapesira te gjelberta Nr  0
Peme dekorative Nr  0
Shtyllat e ndricimit rrugor Nr  0
Fasada Nr  0
Rrjeti elektrik Nr  0
Rrjeti ujesjelles kanalizime Nr  0

Bumi: IMT