Home / Numri i invalidëve të punës sipas grup-moshave,gjinisë,llojit të individit dhe fondi i shpërndarë per vitin 2021

Numri i invalidëve të punës sipas grup-moshave,gjinisë,llojit të individit dhe fondi i shpërndarë per vitin 2021

Tab 11.3 Numri i invalidëve të punës sipas grup-moshave,gjinisë,llojit të individit dhe fondi i shpërndarë per vitin 2021

NR EMERTIMI NUMRI I INVALIDEVE TE PUNES FONDI FAKTIK I SHPENZUAR  Per vitin 2021
I INVALIDE PUNE GJITHSEJ (M+F) 1,551 61,954,860
  SIPAS GRUP MOSHAVE  MESHKUJ                877 37,585,300
A GJITHSEJ  (1+2+3+4+5+6)                877 37,585,300
1 Deri ne 30 vjeç                    8 298,300
2 31-40                  34 1,297,700
3 41-50                101                               3,038,700
4 51-60                322 14,993,600
5 60-65                208 8,676,200
6 Mbi 65 vjec                203 9,280,800
  SIPAS  GRUPMOSHAVE FEMRA                674 24,369,560
B GJITHSEJ (1+2+3+4+5)                674                             24,369,560
1 Deri ne 30 vjeç                    2 75,900
2 31-40                  22 785,120
3 41-50                124 2,304,800
4 51-60                310 12,369,540
5 Mbi 60 vjec                216 8,834,200
  SIPAS  GRUPEVE  TE INDIVIDIT 1,551 61,954,860
II GJITHSEJ  (1+2+3+4) 1,551 61,954,860
1 A. Semundje te pergjitheshme Grupi  I             1,392 57,108,240
2 B. Semundje te pjeseshme Grupi  II                131 3,741,400
3 C. Semundje profesionale  Grupi  I                    8 397,520
4 D. Semundje profesionale  Grupi  II                  20 707,700
5 Nga  keta- Pension Pleqerie                236 8,042,600

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social