Home / Ndërhyrjet dhe riparimet arsimore e qëndrat sociale

Ndërhyrjet dhe riparimet arsimore e qëndrat sociale

Tab 10.17 Ndërhyrjet dhe riparimet arsimore e qëndrat sociale

Nr Treguesi Njësia Viti 2021
1 Ndërhyrje dhe riparime(sipas IA dhe gjithsej) në numër nr 711
2 Ndërhyrje dhe riparime në sistemin elektrik(llampa,neone,celesat etj) nr 161
3 Ndërhyrje riparime hidrosanitare(lavaman,kaseta shkarkimi, rubineta) etj nr 218
4 Ndërhyrje riparime në pajisjet shkollore(banka,karrige,dritare etj) nr 165
5 Nderhyrjet, riparime, punime muratori dhe lyerje nr 167

Burimi: Drejtoria e Arsimit